KPDK Toplantısı 29 Kasım’da Yapılacak
   
 
 

2012 yılı toplu sözleşmelerinde Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda ele alınmasına karar verilen konular, 29 Kasım Perşembe günü görüşülecek.

Yetkili sendikaların ve üç büyük konfederasyon yetkililerinin katılacağı toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kamu görevlilerinin 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere 30/04/2012-21/05/2012 tarihlerinde gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri sonunda kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik bası konularda çalışmalara devam edilmesi ve yapılan çalışmaların Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda görüşülmesi kararlaştırılmıştı.

Toplantıda, genele ilişkin Konfederasyonumuz Memur-Sen tarafından görüşülecek teklifler haricinde, kurulda eğitim hizmet kolu ile ilgili görüşülmesine karar verilen tekliflerimiz şunlar:

 

Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda Görüşülmek Üzere Gündeme Alınan Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu’na İlişkin Tekliflerimiz

 

Sıra No

Teklif Konusu

1

Yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmiş kamu konutlarının %40’ının memurlara, %60’ının ise öğretim elemanlarına tahsis edilmesi.

Madde 54. Lojman tahsisi

54.1.   Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarına ve bağlı birimlerine tahsis edilmiş kamu konutlarının 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsisinde %40 657 sayılı Kanuna tabi personel %60 öğretim elemanı tahsis oranı dikkate alınır. Söz konusu oran müstakil olmayan konutlarda bina/blok bazında uygulanır.

 

GEREKÇE       ;

Lojmanı olan bazı üniversitelerde; akademik personelin lehine, idari personelin aleyhine olan uygulamalar görülmektedir. Bu adaletsizliğin madde metni kapsamında giderilmesi hedeflenmektedir.

 

2

Yükseköğretim kurumlarının disiplin kurullarında sendika temsilcisinin katılmasının sağlanması.

Madde 70. Yükseköğretim kurumlarının disiplin kurullarında sendika temsilcisinin katılması

70.1.   Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde oluşturulan disiplin kurullarında, hakkında disiplin soruşturması yürütülen kamu personelinin üyesi bulunduğu sendikanın temsilcisi de diğer üyelerle aynı hak ve yetkilere sahip olarak katılır.

 

GEREKÇE       ;

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde oluşturulan disiplin kurullarında, hakkında disiplin soruşturması yürütülen kamu personelinin üyesi bulunduğu sendikanın temsilcisi de diğer üyelerle aynı hak ve yetkilere sahip olarak bulunması demokratik ve sendikal hakların gereğidir. Yine bazı üniversitelerde disiplin kurulunda sendika temsilcilerine yer verilmemektedir. Kurumlar arası farklı uygulamaların kaldırılarak, çalışanların üye oldukları sendikaların temsilcilerinin disiplin kurullarında görev almaları sağlanmalıdır.

 

3

Aday memurlardan, adaylık süresi içinde Devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren bir fiil işlemiş olanlar hariç olmak üzere disiplin cezası almış olanların adaylıklarına son verilerek memurlukla ilişiklerinin kesilmesinin önlenmesi.

Madde 63. Aday memurların disiplin cezası

63.1.   657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan aday memurlardan, adaylık süresi içinde 657 sayılı Kanunun 125’nci maddesinin (E) bendi kapsamında devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren bir fiil işlemiş olanlar müstesna olmak üzere 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde disiplin cezası almış olmaları, adaylıklarına son verilerek memurlukla ilişiklerinin kesilmesine sebebiyet vermez.

 

GEREKÇE       ;

6111 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanun’da gerçekleştirilen değişiklikler sonrası sicillerin uygulamadan kaldırılması ile birlikte sicil değerlendirilmesi aday memurun adaylığının kaldırılmasında bir değerlendirme kriteri olmaktan çıkmış; bu suretle aday memur adaylık eğitimlerinde başarılı olsa bile alacağı herhangi bir disiplin cezası ile adaylıkla ilişiği kesilerek memuriyet statüsü sona erdirilebilecektir. Hakkaniyete ve hukuka aykırı bu eksikliğin giderilmesi gerekmektedir.

 

4

Kamu görevlilerine, görevleri sırasında ve görevleri nedeniyle düşünce ve kanaat hürriyeti, düşünceyi açıklama hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, ibadet hürriyeti, siyaset hakkı, çalışma hakkı, örgütlenme, toplantı ve gösteri yürüyüşü konularındaki faaliyetleri hakkında disiplin cezası verilmesinin önlenmesi.

Madde 66. Kamu görevlilerinin anayasal haklarını kullanmaları ve teminat altına alınması

66.1.   Kamu görevlilerine, görevleri sırasında ve görevleri nedeniyle; düşünce ve kanaat hürriyeti, düşünceyi açıklama hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, ibadet hürriyeti, siyaset (seçme-seçilme) hakkı, çalışma hakkı, örgütlenme (sendika üyeliği, toplu sözleşme ve grev hakkı) ve toplantı ve gösteri yürüyüşü konularında hakkın özüne dokunan herhangi bir sınırlama uygulanamaz. Bu hakların kullanımını imkânsızlaştıran ve zorlaştıran ya da bu hakların kullanılması halinde ilgililer hakkında disiplin cezası verilmesini öngören mevzuat hükümleri uygulanmaz.

 

66.2.   Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada sayılan haklardan işyerlerinde kullanılabilecek olanların kullanımına ilişkin gerekli tedbirleri alır ve kuralları hayata geçirir.

 

5

Öğretmen atamalarında yaş sınırının kaldırılması.

Madde 20. Öğretmenlik kadrolarına ilk defa atamada yaş sınırı

20.1.   Öğretmenlik kadrolarına ilk defa atamalarda 40 yaşından gün almamış olma şartı aranmaz.

 

GEREKÇE       ;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşları erkeklerde 60, kadınlarda 58 yaşa yükseltilmiştir. Bu suretle aktif çalışma sürelerinin mümkün olduğunca uzun tutulması amaçlanmıştır. Kırk yaşından gün almış olanlardan öğretmenliğe ilk defa atanacakların daha önce farklı görevlerde çalışmış oldukları da göz önüne alınarak, 5510 sayılı Kanun’da yapılan düzenlemeye paralel olarak bu durumda olanların öğretmenliğe atanmalarına engel oluşturan düzenlemelerin kaldırılması gerekli görülmektedir.

 

6

Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik 1702 ve 4357 sayılı Kanunlardaki disiplin cezalarına karşı itiraz yoluna başvurulabilmesi.

Madde 43. Disiplin işlemleri

43.1.   1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde verilen cezalardan; ihtar, tevbih, ders ücretlerinin kesilmesi ve maaş kesilmesi cezalarına karşı İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu’na; kıdem indirilmesi, derece indirilmesi, istifa etmiş sayılmak, vekâlet emrine alınmak ve meslekten çıkarılmak cezalarına karşı ise Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’na, 657 sayılı Kanunun 135’nci maddesindeki usul çerçevesinde itiraz edilebilir. 

 

43.2.   4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi ve Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde verilen cezalardan; kusurlu sayılma ve ders ücretinin kesilmesi cezalarına karşı İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu’na; kıdem indirilmesi ve vazifelerine son verilmesi cezalarına karşı ise Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’na, 657 sayılı Kanunun 135’nci maddesindeki usul çerçevesinde itiraz edilebilir. 

 

43.3.   1702, 4357 ve 657 sayılı Kanunların, aynı veya benzer fiilleri disiplin suçu sayarak cezai müeyyideye bağladığı hallerde öngörülen ceza itibariyle lehe olan Kanun hükmü tatbik edilir.

 

GEREKÇE       ;

43.1-2-3.       1702 ve 4357 sayılı Kanunlarda öngörülen disiplin cezalarından birkaçı için itiraz hakkı öngörülmemiş olup, 657 sayılı Kanun’un itiraza ilişkin hükümlerinin kıyasen uygulanması da Milli Eğitim Bakanlığı’nın 03/10/2011 tarihli ve 68033 sayılı yazısı gereği mümkün görülmemiştir. Bu durumda bu Kanunlara göre kendilerine disiplin cezası verilen personele itiraz hakkının tanınması, evrensel hukukun, anayasanın ve ceza kanunları felsefesinin gereğidir. Yine mevcut durumda, eğitim çalışanlarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan devlet memurlarından farklı olarak üç ayrı mevzuattan disiplin cezası verilmektedir. 1702 ve 4357 sayılı kanunlar yeterince anlaşılır olmadığından, disiplin amirleri aynı fiiller söz konusu olmasına rağmen her iki kanuna ya da 657 sayılı Kanun’a göre ceza verebilmektedir.  Bu da cezayı alanlar bakımından eşitsizlik ve haksızlığa sebebiyet vermektedir. 1702 ve 4357 sayılı kanunlarda suç olarak öngörülen fiillerle 657 sayılı Kanun’un 125’inci maddesi hükümleri arasında da paralellik olduğu dikkate alınırsa, lehe olan Kanun hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

 

7

Öğretim elemanlarına ilişkin 2547 sayılı Kanunda öngörülen sicil sisteminin yürürlükten kaldırılması.

Madde 52. Öğretim elemanlarının sicil işlemleri

52.1.   Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarda görev alan öğretim elemanları hakkında sicil uygulaması yapılmaz. Her türlü atama, yükselme, akademik unvanların kazanılması ve diğer özlük işlemlerinde işbu Sözleşmenin imza tarihine kadar düzenlenmiş bulunan siciller dikkate alınmaz. Bu madde kapsamındaki personel hakkında 657 sayılı Kanunun geçici 36’ncı maddesi hükmü uygulanır.

 

GEREKÇE       ;

657 sayılı Kanun’da, 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrası devlet memurlarının sicil uygulaması kalkmış olduğundan, paralel bir düzenlemenin 2547 sayılı Kanun’da da yapılarak bu Kanun’a bağlı çalışanların sicil uygulamasına son verilmelidir. 657 sayılı Kanun’da memurların sicil uygulaması kalkarken, 2547 sayılı Kanun’a bağlı çalışanlar için sicil uygulamasının halen devam ediyor olması, eşitliğe aykırı bir durumdur.

 

8

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında araştırma görevlisi kadrolarında bulunanlardan ÜDS, KPDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavından 65 puanın altında puan alanların kadroları ile ilişiklerinin kesilmemesi ve bunların söz konusu programın sağladığı imkânlardan faydalandırılmaya devam edilmesine imkan sağlanması.

Madde 57.     Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kapsamındaki araştırma görevlileri

57.1.   Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 2914 sayılı Kanuna tabi olarak üniversitelerin araştırma görevlisi kadrolarında bulunan personelden, ÜDS, KPDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavından 65 puanın altında puan alanların kadroları ile ilişikleri kesilmez; bu durumdaki araştırma görevlileri Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar dâhilinde sunulan imkânlardan faydalandırılmaya devam ederler.

 

GEREKÇE       ;

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 2914 sayılı Kanun’a tabi olarak üniversitelerin araştırma görevlisi kadrolarında bulunan personelden, ÜDS, KPDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavından 65 puanın altında puan alanların kadroları ile ilişikleri kesilmesine dair bir hüküm gerek 2914 sayılı Kanun’da gerek 2914 sayılı Kanun’da gerekse Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında yer almayıp; yasal dayanağı olamayan bu uygulama YÖK Yürütme Kurulu Kararlarına istinaden yürürlüğe konulmuştur. Öğretim üyesi yetiştirme programının amacına aykırı olan bu uygulamanın sona erdirilmesi gerekmektedir.

 

9

Sendikal faaliyetlere imkan sağlanması, gerekli kolaylığın sağlanması, bu faaliyetler esnasında izinli sayılması.

Madde 67. Sendikal faaliyetlere imkân sağlamak

67.1.   Sendika il, ilçe ve üniversite temsilcilik yöneticileri haftada toplam 8 saat kurumlarından izinli sayılırlar. Söz konusu izin, sendika yöneticisinin önceden belirleyip İdareye bildirdiği günlerde ve saatlerde kullanılır.

 

67.2.   Sendikanın düzenleyeceği her türlü eğitim toplantılarına katılacak sendika yönetici, temsilci ve üyelerine eğitim süresi ve yol süresi dikkate alınarak ücretli izin verilir.

 

67.3.   Bu madde kapsamındaki izinler, 657 sayılı Kanunda belirtilen yıllık izin süresinden düşülmez.

 

67.4.   İdare, sendikaya ait bildiri, gazete, dergi ve benzeri materyallerin işyerlerinde engellenmeden dağıtımı için gerekli tedbirleri alır.

 

67.5.   İdarenin yayınladığı her türlü yönetmelik, tebliğ, genelge ve benzeri hukuki düzenlemeler ile çıkardığı süreli ve süresiz yayınlar Sendika Genel Merkezine gönderilir.

 

67.6.   İdare, sendikanın her konudaki bilgi talebini en geç 15 günlük süre içerisinde öncelikli olarak yerine getirir.

 

67.7.   İdare bünyesindeki kurul ve komisyonlara katılan sendika yöneticilerinin, temsilcilerinin ve üyelerinin görev yerleri değiştirilemez. Sendika isterse bu kurul ve komisyonlara katılan temsilcisini değiştirebilir. Kurul ve komisyon çalışmalarına katılan sendika temsilcileri çalışma süreleri boyunca ücretli izinli sayılır.

 

67.8.   İdarece yapılacak olan yönetmelik, tebliğ, genelge ve benzeri hukuki düzenlemeler, personelin mali ve sosyal hakları ile çalışma koşulları başta olmak üzere özlük haklarını etkileyecek mahiyette ise, bu durumda İdare, Sendikanın görüşü alınmaksızın söz konusu düzenlemeleri yayımlayamaz. Bu türden hukuki düzenlemelerin hazırlık çalışmalarına Sendikanın davet edilerek görüşünün alınması zorunludur.

 

GEREKÇE;

Sendikal faaliyetlere imkân sağlanmasının genel ilkeleri ile 4688 sayılı Kanun hükümleri haricindeki sendika yönetici ve temsilcilerinin sendikal faaliyette bulunabilmek için gerekli izinlerini düzenlemektedir. Her ne kadar 4688 sayılı Kanun sendika yöneticilerine kısmen sendikal faaliyette bulunabilmek için izin hakkı tanımış ise bu hakkın temsilcilik yöneticileri ve işyeri temsilcileri için genişletilmesi demokratik ve sendikal hakların gereğidir.

 

 

 

 
 
 
 
Adınız : *
E-Posta : *
Konu : *
Mesaj : *
Güvenlik Kodu : *
  * Alanların doldurulması zorunludur.
 
 
 
 
 

Son Haberler

 

Yazarlar

 
Ali YALÇIN
Cefayla açılan yolu vefayla yürüyoruz
Latif SELVİ
16 Nisan'dan ne bekliyoruz?
Ramazan ÇAKIRCI
Truva atı ya da beşinci kol faaliyetleri
Mithat SEVİN
Gelecek güzel günler bizim gayretlerimizle şekillenecek
Şükrü KOLUKISA
Bireysel vefa, kurumsal bekadır
Celal DEMİRCİ
Kâğıttan kaplan tüccarlarına cevap
Hıdır YILDIRIM
Vefa/t yahut Eğitim-Bir-Sen'in taşra tarihi
Hıdır Yıldırım
Şair, mütefekkir, sendikacı Mehmet Akif İnan
Talat YAVUZ
Müdürler müfettiş olunca!
Hüseyin Caner AKKURT
Erdem Döngüsü
Hasan Yalçın YAYLA
O, önde gidenlerin öncülerindendi
Atilla OLÇUM
Vesayetin esaretinden milletin hakemliğine
Hıdır YILDIRIM
Vefa budur
Habibe ÖÇAL
'İyi'nin Görünmezliği
Diğer Yazarlar
Seçimin ardından / Talat YAVUZ
Yunus ÖZDEMİR
Ölü getir sevelim yaralı getir övelim
İdris ŞEKERCİ
Bir kısım nakademisyen imzası nasıl okunmalı?
Talat YAVUZ
Sorumsuz sendika, sebep olduğu mağduriyeti örtbas etmeye çalışıyor
Celal Demirci
Sendikal mücadelede algılar ve gerçekler
Ahmet AYDINSOY
Vatanını canından aziz bilen vatan şairi
Doç. Dr. Hasan FURKAN
Şehit yakınlarına sürgün, kendi adamlarına her kadro uygun
F. Arzu YALÇIN
Demokrasi nöbeti
Habibe ÖÇAL
Kadının annelikle bütünleşen insani sorumluluğu
Erol ERMİŞ
MEB'in Danıştay'la imtihanı ya da bindiği dalı kesmek
Ahmet AYDINSOY
Asker Ocağı, Peygamber Ocağı olmadıkça sorun çözülmez
Şenol METİN
Eğitim-Bir-Sen sadece sendika değildir
 

Yayınlarımız

  27-03-2017
 • Broşürler

  27.03.2017

  Üniversite Kazanımlar Broşürü
   
   
 • 24-03-2017
 • Haber Bültenleri

  24.03.2017

  Bülten 84
   
   
 • 16-03-2017
 • Afişler

  16.03.2017

  Memur-Sen'e Davet Tercih Evet
   
   
 • 03-03-2017
 • Afişler

  03.03.2017

  8 Mart Dünya Kadınlar Günü
   
   
 • 24-02-2017
 • Afişler

  24.02.2017

  Teklifiniz Talebimiz Olsun
   
   
 • 28-12-2016
 • EİBD

  28.12.2016

  EİBD 14. Sayı
   
   
 • 15-02-2017
 • Eğitime Bakış

  15.02.2017

  Eğitime Bakış 38.Sayı
   
   
 • 06-02-2017
 • Broşürler

  06.02.2017

  Öncü Kadınlar Broşür
   
   
 • 24-01-2017
 • Basın Katalogları

  24.01.2017

  Basında EBS 2016
   
   
 • 04-01-2017
 • Araştırmalar

  04.01.2017

  Gecikmiş Bir Reform: Müfredatın Demokratikleştirilmesi
   
   
 • 25-02-2016
 • Araştırmalar

  25.02.2016

  Kılık Kıyafet Araştırması
   
   
 • 02-01-2017
 • Kitaplar

  02.01.2017

  Bilge Sendikacı Mehmet Akif İNAN
   
   
 • 02-01-2017
 • Kitaplar

  02.01.2017

  Bilge Sendikacı Mehmet Akif İNAN 2. Cilt
   
   
 • 31-12-2016
 • Haber Bültenleri

  31.12.2016

  Haber Bülteni 83
   
   
 • 01-01-2016
 • Kitaplar

  01.01.2016

  Mehmet Akif İNAN ile Sohbet
   
   
 
 
 
 
Eğitim-Bir-Sen Basın Yayın © 2013 Copyright
Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir Özok Sokak No: 5A
Balgat / Ankara
Tel : 0.312.231 23 06 Faks : 0.312.230 65 28
egitimbirsen@egitimbirsen.org.tr